Hodnoty a princípy spoločnosti

You are here

Poslanie firmy SMZ, a. s. Jelšava

 

Podniková filozofia firmy vychádza z dlhoročných tradícií využívania slovenských surovinových zdrojov pri ťažbe a spracovaní magnezitu na ložisku Dúbravský masív. Našim poslaním je efektívne zhodnotenie nerastného bohatstva Slovenskej republiky nachádzajúce sa na ložisku Dúbravský masív tak, aby bol zabezpečený ďalší dlhodobý a trvalo udržateľný rozvoj firmy a SMZ, a. s. Jelšava bola ekonomicky a technologicky silná firma s pevnou pozíciou na odbytových trhoch.

Starostlivosť o našich zákazníkov zabezpečujeme tak, aby nás vnímali ako spoľahlivého obchodného partnera od preskúmania objednávky až po servis pri využití našich produktov.

Zamestnancov chápeme ako významnú súčasť rozvoja spoločnosti, a preto vytvárame podmienky pre trvalé zlepšovanie ich pracovných podmienok  a  pracovného rozvoja.

Vysokú úroveň starostlivosti o životné a pracovné prostredie a bezpečnosť práce považujeme za dôležitý nástroj v našom podnikaní.

Inovácie považujeme za nevyhnutný nástroj dlhodobého fungovania našej spoločnosti, ktorý prispieva k zvyšovaniu efektívnosti a konkurencieschopnosti. K tomu zameriavame výskum, vývoj, ako aj ďalšie aktivity smerujúce k lepšiemu poznaniu našich technologických procesov a potrieb našich zákazníkov.

Včasné plnenie našich záväzkov voči zamestnancom, odberateľom, štátnym orgánom, samosprávam a iným inštitúciám považujeme za prejav dôveryhodnosti, etiky a spoločenskej zodpovednosti nášho podnikania.

Keďže pôsobíme v regióne s vysokou nezamestnanosťou, podporujeme rôznymi formami pomoci aj rozvoj samospráv, kultúry, občianskych združení, spolkov a športu, čím prispievame k stabilite tohto regiónu.

 

HODNOTY SPOLOČNOSTI

PRINCÍPY

S TABILITA
M OTIVÁCIA
Z ODPOVEDNOSŤ

J EDINEČNOSŤ
E FEKTÍVNOSŤ
L OJÁLNOSŤ
Š ETRNOSŤ
A KTUÁLNOSŤ
V ZDELÁVANIE
A KTÍVNOSŤ

- dlhodobo stabilné služby zákazníkovi.
- byť spoľahlivým partnerom našim odberateľom.
- v prístupe k objednávke, zákazníkovi, regiónu, zamestnancom spoločnosti.

- každému zákazníkovi jedinečné riešenie.
- pri využití strojov, zariadení, zamestnancov, technológií pre splnenie  zákazky zákazníka.
- zodpovednosť prístupu k zákazníkom a k zamestnancom.
- k životnému prostrediu.
- inovované výrobky a služby, technologické procesy podľa posledných výsledkov výskumu.
- stálym vzdelávaním vytvárať podmienky pre rast firmy, zamestnancov.
- analýza trhu a možnosti, dodávka včas a kvalitne.

 

PROFIL

Magnezitový závod v Jelšave, najväčší ťažobný a spracovateľský magnezitový závod na Slovensku a súčasne jeden z najväčších svetových producentov mŕtvo-pálenej magnézie „DBM“, je dnes v majetku Slovenských magnezitových závodov,  akciová spoločnosť, Jelšava.

Výrobný program je orientovaný na produkciu sypkých mŕtvo-pálených magnezitových žiaruvzdorných výrobkov, kaustických magnezitov,  troskotvorných prísad a surových magnezitov. Produkcia je určená hlavne pre oceliarenský priemysel, priemysel výroby žiaromateriálov, chemický priemysel,  poľnohospodárstvo a stavebníctvo.

Kontakt

  • SMZ, a.s. Jelšava
    Teplá Voda 671
    049 16 Jelšava
    Slovenská republika