Kvalita, Six Sigma, Lean – racionalizácia v SMZ, a.s. Jelšava

13 February

Slovenské magnezitové závody patria k podnikom, ktoré za svoju históriu prešli mnohými zmenami a firma sa dnes radí medzi svetových producentov magnezitových výrobkov. Zmeny boli ťažké, ale potrebné na to, aby sa zachovala konkurencieschopnosť firmy. Okrem toho je podnik v danom regióne najväčšia firma a výrazne vplýva na zamestnanosť. Viac o tom, ako táto firma uplatňuje metodiky kvality, Six Sigma, Lean, ale aj o histórii, realizovaných zmenách a budúcnosti firmy prinášame v rozhovore s organizačno-personálnym riaditeľom Ing. Ivanom Nemethom, MBA.

SMZ v Jelšave existujú už niekoľko desaťročí. Aká bola história firmy od jej založenia?

História Slovenských magnezitových závodov Jelšava sa začala písať 16. septembra 1923, kedy bol spustený do prevádzky súčasný závod. Počas jeho 91-ročnej prevádzky sa realizovalo niekoľko veľkých investičných a modernizačných projektov, ktoré prispeli k tomu, že firma sa dnes so svojou výrobnou kapacitou radí k najvýznamnejším svetovým producentom mŕtvopálenej a kaustickej magnézie. V súčasnosti firma zamestnáva 861 pracovníkov a v rámci regiónu je najväčším zamestnávateľom. S produkciou firmy sa stretávajú odberatelia v 43 krajinách štyroch kontinentov. Najväčšími odberateľmi sú Ukrajina, Poľsko, Nemecko, Rusko a Česká republika. Na Slovenský trh sa umiestňuje 12 % produkcie. Magnezitové výrobky SMZ, a.s. Jelšava sú využívané v čiernej metalurgii, stavebníctve, poľnohospodárstve a v chemickom priemysle.

Obr. 1 Slovenské magnezitové závody v Jelšave

SMZ, a.s. Jelšava je svetovou, konkurenčne úspešnou firmou vo výrobe magnezitu. Aké výsledky dosahuje firma dnes?

Napriek kríze, ktorá sa veľmi nepriaznivo prejavila hlavne v oceliarenskej výrobe a v stavebníctve, ktoré rozhodujúcou mierou ovplyvňujú spotrebu žiaruvzdorných materiálov, má firma vybudovanú stabilnú a dostatočne diverzifikovanú sieť odberateľov, čo umožňuje zabezpečovať ročnú výrobu na úrovni 240 tisíc ton výrobkov hlavného výrobného sortimentu (žiaruvzdorné výrobky a kaustické magnezity) a 116 tisíc ton výrobkov doplnkového sortimentu.

Cesta k úspechu nebola ľahká. Čo boli kľúčové faktory úspechu pre Vašu firmu?

Po rozpade štátneho podniku SMZ Košice v roku 1993 sa firma ocitla vo veľmi zložitej situácii (strata trhov, úzky sortiment výrobkov, nedostatok finančných zdrojov a prudký nárast nákladov na energie). Kľúčovými faktormi, ktorými sa podarilo úspešne zvládnuť uvedené problémy, boli hlavne vlastná surovinová základňa (jedno z najväčších svetových ložísk magnezitu), vybudovanie výskumno-vývojového pracoviska, dostatočné výrobné kapacity, kvalifikovaná pracovná sila, orientácia produktového portfólia na špecifické požiadavky odberateľov a poskytovanie komplexných poradenských a servisných služieb zákazníkom, vrátane zabezpečovania aplikačných zariadení.

Obr. 2 Banská technika – vŕtacie zariadenie

Všetky firmy sa snažia udržať na trhu a získavať nových zákazníkov. Aké zmeny museli nastať vo Vašej firme, v procesoch a ako sa menilo produktové portfólio?

V rámci štátneho podniku SMZ Košice bol jelšavský závod, vzhľadom na najväčšiu surovinovú základňu, orientovaný zásadne na výrobu dvoch základných výrobkov – tehliarenské a oceliarenské slinky, z toho asi polovica slúžila ako vstup pre spracovanie v iných závodoch štátneho podniku. Nová situácia po roku 1993 si preto vyžiadala okamžite reagovať na vzniknutý stav a vďaka zriadeniu výskumno-vývojového pracoviska, v spolupráci s odberateľmi, sa v krátkom čase podarilo uviesť na trh novú skupinu výrobkov s vysokou pridanou hodnotou – zásadité monolitické žiaruvzdorné hmoty. Uvedený sortiment patrí trvale k produktom s najdynamickejším rastom predaja. K týmto výrobkom postupne pribudla široká škála troskotvorných zmesí a v poslednom období rastie aj význam výroby a predaja kaustických magnezitov určených pre poľnohospodárstvo (minerálne prísady do krmív, prísada do hnojív) a chemický priemysel. V súčasnej dobe tvorí výrobné portfólio 98 základných výrobkov, ktoré majú veľké množstvo modifikácií prispôsobovaných požiadavkám odberateľov a ich technologickým podmienkam.

Obr. 3 Banská technika – zariadenie na nakladanie suroviny

Aké kroky podniká firma v súčasnosti na udržanie sa medzi špičkou?

Firma v spolupráci s odberateľmi úspešne pokračuje v zavádzaní nových výrobkov prispôsobovaných novým technológiam výroby ocele. Vzhľadom na pretrvávajúcu krízu a cenovú vojnu medzi výrobcami magnezitu je veľká pozornosť venovaná znižovaniu energetickej náročnosti výroby. Vtejto oblasti spolupracujeme aj s Technickou univerzitou v Košiciach. Tiež bola zahájená spolupráca so Slovenskou akadémiou vied, kde sa zameriavame na zvyšovanie kvality produkcie a hľadanie možností na ďalšie netradičné využitie magnezitu. Dôležitými krokmi na udržanie sa medzi špičkou bolo aj získanie certifikátov GMP+ B2 (2010), ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004.

Obr. 4 Pece na úpravu magnezitu

Aká je koncepcia rozvoja firmy na rôznych úrovniach?

Koncepcia rozvoja má viac foriem:

Na úrovni spolupráce s externými organizáciami ako sú univerzity, výskumné ústavy - je cieľom riešiť problém energetickej náročnosti našej výroby; riešiť výskum nových foriem využitia magnezitu.

Na internej úrovni je to budovanie systému TPM (Total Productive Maintenance). V roku 2009, po prekonaní krízy, sme hľadali spôsob zapojenia obslúh zariadení do procesu údržby. Vtedy sme sa rozhodli pre postupné zavedenie tohto systému. Využívame formu, ktorá je uvedená na obr. 5.

Obr. 5 Systém TPM v SMZ, a.s. Jelšava

Tímovú prácu a 5S sme pilotne zaviedli na divízii výroby slinkov v roku 2010 a nasledujúci rok aj na divízii bane a divízii servisu. Autonómna údržba je to, čomu venujeme pozornosť, no zatiaľ sme pri postupnej realizácii prvých troch krokov. V rámci systému sa menšia pozornosť venuje oblasti plánovanej údržby a vzdelávania. Činnosti údržby máme ošetrené v systéme ISO 9001:2008 a v programe vzdelávania sme získali HR Oskara. Skôr sa zameriavame na využívanie AAR pre sebavzdelávanie v oblasti riadenia opráv.

Oblasť racionalizácie stále budujeme a je postavená na troch úrovniach zobrazených na obr. 6.

Obr. 6 Tri úrovne racionalizácie

Systém racionalizácie pracovnými tímami je funkčný už dva roky, kde sme dosiahli ročne počet podaných racionalizačných opatrení vyše 110. Systém racionalizácie výrobnými tímami po období dvoch rokov hľadania sa rozbieha s využitím metodiky Six Sigma, kde sa v súčasnosti pripravujú zamestnanci. Oblasť kvality sme osobitne neriešili vzhľadom na certifikáty, ktoré máme. Skôr v tejto oblasti riešime ich realizáciu v praxi. V súčasnosti chceme aj tu zaviesť systém Gemba walk.

Ako ste sa zoznámili s metodikou Six Sigma a prečo ste sa ju rozhodli implementovať aj u Vás?

S metodikou Six Sigma som sa oboznámil v roku 2003, keď sme do organizácie kúpili knihu Zavádíme metodu Six Sigma, aneb jakým spůsobem dosahují renomované světové společnosti špičkové výkonnosti (P. S. Pande, R. P. Neuman a R. R. Cavanagh), no vtedy sa nám to nejavilo ako realizovateľné v našich podmienkach.

Počas môjho štúdia MBA som sa stretol aj s metódami priemyselného inžinierstva, ktoré sme jednotlivo začali uplatňovať v organizácii. Po začatí realizácie TPM som cítil potrebu nájsť systémový nástroj, ktorý by pomohol riešiť niektoré problémy. Počas štúdia Green Belt som tento nástroj začal uplatňovať pri práci s výrobnými tímami v rámci racionalizácie. Dosiahli sme niekoľko pekných výsledkov, no potrebovalo to zmenu, a to vytvoriť širokú základňu zamestnancov so znalosťami Green Belt.

Vy sám ste Black Beltom a máte za sebou vzdelávanie aj projekty. Aké projekty zlepšovania touto formou riešite v súčasnosti vo vašej firme spolu s IPA Slovakia?

Projekty sú zamerané na znižovanie nákladov na opravy banskej bezkoľajovej mechanizácie, tepelných agregátov, efektívne využitie dopravnej a prepravnej techniky, do oblasti riadenia opráv, prevádzky niektorých výrobných uzlov, využitia pracovnej doby, ale aj do oblasti komunikácie a vizualizácie.

Aké úspechy dosiahli Slovenské magnezitové závody a čo ich čaká v budúcnosti?

Úspešne sme prežili krízu, ktorá dopadla na nášho hlavného odberateľa - oceliarenský priemysel. Stabilizovali sme výrobu a naše výrobky umiestňujeme na trhoch štyroch kontinentov. Plánujeme ďalšie aktivity v oblasti využitia našej surovinovej základne a samozrejme pracujeme na potrebnej zmene podnikovej kultúry.