Dozorový audit systému environmentálneho manažérstva

07 December

Udržiavanie a zlepšovanie systému environmentálneho manažérstva (SEM) pre výrobu magnezitových produktov podľa normy ISO 14001:2004 považuje vedenie SMZ, a.s. Jelšava za jednu zo svojich priorít. V dňoch 8.-11.11.2016 sa uskutočnil dozorový audit systému, pri ktorom boli preverované procesy systému v rozsahu podľa plánu auditu.

Výsledok dozorového auditu potvrdil spôsobilosť systému, dobrú úroveň implementácie a preukázal účinné a efektívne riadenie procesov.

Na základe auditovaných procesov organizácie audítor konštatuje, že ciele auditu boli dosiahnuté a zhoda SEM v organizácii bola potvrdená.