Lean Six Sigma v SMZ, a.s. Jelšava

13 February

V Slovenských magnezitových závodoch v Jelšave sa od apríla do decembra 2014 realizoval program Lean Six Sigma pre úroveň Green Belt. Súčasťou vzdelávania bola aj realizácia projektov, ktoré boli nadefinované presne podľa potrieb firmy. Na záver programu bola okrem testu aj prezentácia jednotlivých projektov pred riaditeľmi firmy, čím sa potvrdili teoretické aj praktické znalosti účastníkov a mohli tak získať certifikát Green Belt.

Slovenské magnezitové závody patria k svetovým producentom magnezitových výrobkov. Podnik vykonáva potrebné zmeny na to, aby sa zachovala konkurencieschopnosť firmy. V roku 2014 sa firma rozhodla realizovať program Lean Six Sigma. Účastníci programu boli riadiaci pracovníci firmy, ktorí zároveň riešili zlepšovacie projekty na svojich oddeleniach. Na obr. č. 1 sú účastníci programu po udelení certifikátov spolu s lektorom a riaditeľmi SMZ, a.s. Jelšava a IPA Slovakia.

Obr. č. 1 Účastníci programu Lean Six Sigma v SMZ, a.s. Jelšava po certifikácii Green Belt

Cesta k certifikátu pozostávala z účasti na vzdelávaní, testu vedomostí, ale hlavne z riešenia praktického projektu vo firme.

Vzdelávanie bolo postavené na základnom modeli Six Sigma – DMAIC, kde jednotliví účastníci dostali všetky informácie, metódy, praktiky a nástroje v praktickej forme, s ukážkami a príkladmi tak, aby ich vedeli použiť v praxi. Súbor metód a nástrojov použitých v jednotlivých fázach je zobrazený na obr. č. 2.

Obr. č. 2 Metódy a nástroje v Lean Six Sigma

Pre overenie znalostí jednotlivých metód a nástrojov v programe Lean Six Sigma bol na záver realizovaný písomný test, ktorý pozostával z 10 otvorených otázok. Účastníci programu mali odpovedať najmä formou vypracovania príkladov metód na ich firemné procesy. Na obr. č. 3 je ukážka testovania účastníkov.

Obr. č. 3 Účastníci programu Lean Six Sigma pri testovaní

V praktickej rovine sa v SMZ, a.s. Jelšava riešilo 15 projektov, kde každý Green Belt mal svoj projekt, iba v jednom prípade bol zložitejší projekt zadaný dvom účastníkom. Projekty boli zamerané najmä na zníženie nákladov, zvýšenie produktivity, zvýšenie výkonnosti procesov, zvýšenie efektivity, ale aj na zníženie poruchovosti, zlepšenie organizácie a tiež na vizualizáciu. Jednotlivé témy aj s Green Beltami sú uvedené v tab. č. 1.

Tab. č. 1 Lean Six Sigma projekty v SMZ, a.s. Jelšava 2014

 P.č.  Meno  Téma
1  Ing. Marián Matej  Zníženie spotreby hydraulického oleja na BBM
2  Ing. Radoslav Keken, Ing. Marek Mocný  Zníženie nákladov na opravy RP
3  Ing. Marcel Kapusta  Zvýšenie efektivity pri opravách divízie servisu
4  Ing. Peter Boldiš  Zavedenie vizualizácie na divízii servisu
5  Ing. Marian Balážik  Zníženie poruchovosti vrtných kladív
6  Ing. Radoslav Siman  Zníženie nákladov na opravy Tatier Jamal
7  Ing. Peter Siták  Zvýšenie produktivity práce prevádzkových zámočníkov
8  Ing. Ján Chlebuš  Zníženie nákladov na opravy šachtových pecí
9  Ing. Alexander Sabon  Zvýšenie výkonnosti vrecovania kaustiku
10  Ing. Róbert Nemec  Optimalizácia kontrolných činností na OVKK
11  Ing. Michal Nižník  Zníženie spotreby elektrickej energie osvetlenia UMD-TV
12  Ing. Miroslav Belán, PhD.  Zabezpečenie dostupnosti materiálu na opravy vykonávané divíziou servisu
13  Ing. Pavol Štefanko  Zlepšenie organizácie prác vysokozdvižných vozíkov na ZMŽH
14  Ing. Oto Kuruc  Zníženie nákladov na BBM
15  Ing. Ján Schmidt  Zvýšenie výkonov banských nakladačov

Projekty boli riešené počas celého programu Lean Six Sigma podľa metodiky a pravidelne kontrolované na kontrolných dňoch. Záverečná prezentácia výsledkov projektov bola pred riaditeľmi firmy SMZ, a.s. Jelšava a riaditeľom a lektorom firmy IPA Slovakia. Pri prezentácii projektov boli hodnotené hlavne ciele a ich splnenie, spôsob riešenia projektu, jednotlivé fázy, prezentácia prostredníctvom GB a pod. Na obr. č. 4 sú ukážky z prezentácie projektov pri certifikácii.

Obr. č. 4 Prezentácie projektov Green Belt v SMZ, a.s. Jelšava

Po úspešnom odprezentovaní riešených projektov, ktoré boli schválené zadávateľmi, zvládnutí písomného testu, vyhodnotení dochádzky sa realizovala certifikácia Green Beltov. Na obr. č. 5 sú ukážky z certifikácie.

Obr. č. 5 Certifikácia Green Belt v SMZ, a.s. Jelšava

Program Six Sigma bol veľmi úspešný, nielen z hľadiska finančných prínosov, ale aj z hľadiska prínosov pre firmu a jednotlivých zúčastnených. Viac už niekoľko spätných väzieb.

Ing. Ivan Nemeth, MBA, organizačno-personálny riaditeľ, organizátor Lean Six Sigma, zadávateľ

Cieľom realizovaného vzdelávania v Lean Six Sigma bolo pripraviť skupinu zamestnancov tak, aby vedeli riešiť projekty v rámci ďalšej vytvorenej systematizovanej úrovne racionalizácie, ktorú riešime ako súčasť zavádzania TPM. V rámci prípravy vzdelávania sme vybrali projekty, pri riešení ktorých sme predpokladali vhodné aplikovanie metodiky DMAIC. Do projektu boli zaradení zamestnanci s perspektívou ďalšieho profesionálneho rastu. K riešeniu problémov pristúpili iniciatívne. V rámci metodiky DMAIC zdokumentovali procesy, zmerali veci, ktoré sa im spočiatku zdali zrejmé, čo sa ukázalo ako mylné a prišli s mnohými podnetnými myšlienkami. Ako sa vyjadrili účastníci vzdelávania, získali iný pohľad na riešenie problémov a metodika ich prinútila ísť do hĺbky problému. Ako jeden z nástrojov pre udržanie konkurencieschopnosti spoločnosti je aj riadený proces racionalizácie. Preto chceme vytvoriť širšiu základňu Green beltov, z ktorej by sa postupne vykryštalizovali budúci Black Belti.

Ing. Oto Kuruc, technológ DB

Six Sigma je všeobecne zameraná na neustále priebežné zlepšovanie organizácie pomocou pochopenia potrieb zamestnancov, pomocou analýzy procesov a štandardizácie metód merania. Pomocou týchto metód, rovnako ako iným zúčastneným kolegom na projekte Lean Six Sigma, aj mne pomohla priblížiť sa k problematike témy, ktorá bola "Zníženie nákladov a strojných prestojov pre prepravníkové nakladače CAT R1700G". Výhoda vzdelávania Lean Six Sigma však nespočíva len v zlepšovaní procesov a v znižovaní nákladov, ale priniesla mi i mnoho užitočných skúsenosti, informácií a poznatkov v danej téme, ktoré napomáhajú naďalej posúvať projekt k optimálnemu riešeniu.

Ing. Róbert Nemec, vedúci oddelenia výskumu

Ako jeden z vybratých zamestnancov našej firmy som sa zúčastnil na vzdelávaní Six Sigma, v rámci ktorého som riešil projekt optimalizácie kontrolných činností na odbore výskumu a kontroly kvality. S podobnou formou riešenia problémov som sa doposiaľ nestretol, preto som to bral ako výzvu niečo zlepšiť a naučiť sa využívať organizovaný model zlepšovania DMAIC skladajúci sa z jednotlivých fáz. Projekty sme riešili v súčinnosti so vzdelávaním, čo mi poskytlo možnosť hneď aplikovať vybraté metódy. Riešenia z môjho projektu boli zavedené, ušetril sa čas na presunoch, prestojoch, celkovo sa optimalizovali kontrolné činnosti, ďalšie riešenia budú zavedené dodatočne. Pozitívne boli výsledky a riešenia vnímané aj zamestnancami odboru, ktorí sa priamo na kontrolných činnostiach podieľajú. Na tomto projekte som sa naučil, že tímová práca je veľmi cenná pri riešení problémov.

Ing. Marcel Kapusta, vedúci oddelenia konštrukcie a projekcie SMZ, a.s. Jelšava

V priebehu minulého roka som sa zúčastnil školenia Sig Sigma Green Belt v rámci vzdelávacieho programu SMZ, a.s. Jelšava, ktoré bolo obsahovo a prakticky veľmi zaujímavé. Bol som oboznámený s metodikou DMAIC skladajúcej sa z jednotlivých fáz, pomocou ktorých som si rozšíril svoje vedomosti a nadobudnuté poznatky som mohol ihneď aplikovať pri riešení svojho projektu. Na základe toho mi bola pridelená téma "Zvýšenie efektivity pri opravách na divízií servisu" z hľadiska komunikácie, kvality a aktualizácie výkresovej dokumentácie. Som presvedčený, že riešením daného projektu dôjde k značnému skráteniu času od špecifikácie náhradných dielov až po ich objednanie. Touto cestou by som sa veľmi rád poďakoval spoločnosti IPA Slovakia, menovite Ing. Jánovi Burietovi, PhD., za veľmi aktívny prístup k účastníkom kurzu, za obsahovo hodnotné prednášky a reálne príklady z vlastnej praxe.

Ing. Peter Boldiš, riaditeľ divízie servisu

Ako jeden zo zamestnancov SMZ, a.s. Jelšava som sa zúčastnil vzdelávacieho programu zameraného na riešenie problematiky procesov formou metódy Six Sigma. Počas vzdelávania sme riešili vlastné projekty. Témy projektov boli zadané konkrétne pre každého účastníka vzdelávania z jeho oblasti pôsobenia, čo nám umožnilo získané vedomosti reálne využiť vo svojej práci. Mne osobne priniesla Six Sigma nový pohľad na riešenie projektov. Myslím, že dôležité je zmeniť myslenie, nesnažiť sa nájsť pocitovo tonajlepšie riešenie, ale prostredníctvom metodiky DMAIC sa k nemu dopracovať na základe faktov a skutočností. Vždy, keď nadobudneme nové vedomosti a znalosti, má to byť pre nás motivácia v našej práci, myslím že Six Sigma v mojom prípade tento cieľ splnila. Verím, že riešenie ďalších projektov pomocou metód Six Sigma bude pre našu spoločnosť prínosom.

Ing. Miroslav Belán, PhD., strojársky technik divízie servisu

Vzdelávací program Six Sigma Green Belt, ktorý sme v rámci vzdelávacieho systému SMZ, a.s. Jelšava absolvovali, bol čo sa týka obsahovej a rozsahovej úrovne, dobre nakoncipovaný. Ja osobne som sa už so základnou teóriou Six Sigma stretol počas štúdia na vysokej škole. Avšak v rámci absolvovaného vzdelávania som získal nielen podrobné teoretické poznatky zo systému postupovania pri riešení projektov - DMAIC, ale zároveň som pod vedením svojich nadriadených a školiteľa z firmy IPA Slovakia nadobudnuté poznatky hneď implementoval do riešenia svojho projektu. Tento projekt mal za úlohu zvýšiť efektívnosť zabezpečenia pre vykonávanie činností divízie servisu toho najpodstatnejšieho, a to materiálu na opravy. Pevne verím, že doteraz aplikované postupy a metódy prinesú požadované výsledky, čo však neznamená, že ďalšie vylepšovanie systému zabezpečovania materiálov na opravy bude stagnovať.

Ing. Marek Mocný, vedúci VTO divízie výroby slinkov

Od apríla 2014 som sa začal pravidelne zúčastňovať na vzdelávacom programe pre Green Belt. Vzdelávanie bolo realizované pod vedením Ing. Jána Burietu, PhD. z IPA Slovakia, jedenkrát mesačne (dva dni v týždni za sebou). Vzdelávací program bol zavŕšený vypracovaním a odovzdaním projektu v novembri 2014. Počas vzdelávania som mal možnosť zistiť, čo je Six Sigma (SS), prečo je potrebné SS zavádzať a ako sa požíva v praxi. Princíp SS som mal možnosť priamo vyskúšať pri riešení projektu „Zníženie nákladov na opravy RP", na ktorom sme spolupracovali s Ing. Radoslavom Kekenom. Správny smer pri vypracovávaní zadaného projektu nám pomáhal udržiavať garant projektu Ing. Ivan Nemeth, MBA. Pri práci na projekte sme si postupne vyskúšali organizovaný proces DMAIC, kde sme na riešenie problémov v jednotlivých fázach požívali rôzne metodiky, čo nám pomáhalo lepšie si osvojiť jednotlivé nástroje na riešenia prevádzkových problémov v praxi. Nedostatky, ktoré boli predtým štandardným neriešiteľným problémom, sa po zavedení rôznych postupov podarilo rozanalyzovať na prehľadné grafy a schémy. Po rozanalyzovaní bolo jednoduchšie identifikovať kritické miesta, ktorými je potrebné sa detailnejšie zaoberať. Naučili sme sa, ako sa dajú nedostatky riešiť a ako sa dá zlepšený stav udržať dlhodobo. Vzdelávanie prebiehalo v priateľskej atmosfére, kde nám boli poskytnuté nielen teoretické vedomosti, ale aj mnohé praktické ukážky riešenia problematiky.

Ing. Marian Balážik, vedúci prevádzky Miková divízie servisu

V mesiacoch apríl až november 2014 som sa zúčastnil vzdelávania Lean Six Sigma Green Belt v rámci vzdelávacieho programu SMZ, a.s. Jelšava. Počas vzdelávania som sa oboznámil so systematickým riešením problémov metodikou DMAIC. Metodika využíva matematickú štatistiku a iné nástroje na presné definovanie, meranie, analýzu, zlepšovanie a riadenie procesov s ohľadom na potrebu zákazníka. Pod vedením školiteľa z firmy IPA Slovakia som tieto nástroje využíval pri riešení svojho projektu "Zníženie poruchovosti vrtných kladív", ktorý bol súčasťou vzdelávania. Ukončením tohto vzdelávania som získal nové teoretické aj praktické poznatky pre postupovanie pri riešenie problémov v praxi. Verím, že získané vedomosti a ich prenesenie do praxe prinesú očakávané výsledky a zefektívnia moju prácu.

Ing. Ján Schmidt, majster prevádzky ťažby a PPS divízie bane

Projekt Six Sigma koučovaný pánom Ing. Jánom Burietom, PhD. z firmy IPA Slovakia, jeho prednášky a rady nám pomohli preniknúť hlbšie do problému nízkeho výkonu banských nakladačov, hľadať nové metódy a riešenia, s ktorými sme sa doteraz nestretli. Na tomto projekte sme sa naučili a pochopili ako cez Six Sigmu riešiť procesy, zvyšovať výkony banských nakladačov a znižovať prestoje. Do projektu boli zainteresovaní majstri, obsluhy strojov, ktorí nadobudli nové informácie, skúsenosti a poznatky. Projekt nám pomohol aj znížiť prestoje strojov, následne tým zvýšiť ich výkony a celkovo zefektívniť proces odťažby na divízii bane v SMZ, a. s. Jelšava.