Ukončili sme kurz Six Sigma Black Belt

12 February

Najmä zástupcovia výrobných podnikov sa zúčastnili tohto ročníka. Otvorený kurz Six Sigma pre Black Belt úspešne absolvovalo 9 účastníkov.

Vzdelávací a tréningový program kopíroval metodiku DMAIC a bol nadstavbou na vedomosti, ktoré účastníci získali v predchádzajúcom kurze určenom obsahovo pre Green Belt.

Kurz bol spustený v októbri 2013 a v polovici marca 2014 sme pristúpili spoločne k certifikácii Black Belt.

Obr.1 DMAIC fázy a procedúra ich realizácie podľa modelu IPA Slovakia.

Jednotlivé moduly otvoreného kurzu Six Sigma boli tematicky zamerané na:

1. Fáza DEFINUJ a manažment zmeny

          • Charakteristika a výber projektov pre Lean Six  Sigma
          • Manažment zmeny
          • Postoje ľudí voči zmenám
          • Úloha komunikácie v procese zmeny
          • Tímová práca a vedenie tímov

2. Fáza MERAJ

          • Popisná verzus matematická štatistika
          • Grafické znázornenie nameraných údajov
          • MSA pre spojité údaje
          • MSA pre atributívne údaje
          • Aplikácia príkladov v prostredí Minitab

3. Fáza ANALYZUJ

          • Intervaly spoľahlivosti
          • Korelácia – príklady a práca v Minitab
          • Jednoduchá regresia – príklady a práca v Minitab
          • Viacnásobná regresia – príklady a práca v Minitab
          • DoE – príklady a práca v Minitab

Obr.2. a 3. Jednotlivé nástroje a metódy boli vysvetlené teoreticky, aby každý pochopil ich význam a použitie. Následne sa precvičili v prostredí software Minitab.

4. Fáza ZLEPŠUJ

          • DFSS Design for Six Sigma a metodické prístupy realizácie
          • Kreatívne metódy zlepšovania
          • Systematické zlepšovanie
          • Inovácie
          • Štíhly layout a organizácia výroby v bunkách

5. Fáza RIAĎ

          • Ukazovatele výkonnosti
          • Produktivita
          • Audity - hodnotenie produktivity a výkonnosti formou auditov
          • Základné pojmy, oblasti využitia
          • Princípy a účel auditu, druhy auditov
          • Rýchly podnikový audit IPA Slovakia
          • Príklad pre hodnotenie výrobného systému
          • Príklad pre hodnotenie oblasti Kvalita
          • Audit špecifických oblastí (5S, SMED, TPM)

6. Certifikácia Black Belt

          • Overenie získaných znalostí písomným testom
          • Prezentácia výsledkov riešených projektov
          • Odovzdanie certifikátov Six Sigma – BLACK BELT

Obr.4 Písomná skúška pre Black Belt
Obr.5.,6.,7.,8. Prezentácia projektov a obhajoba dosiahnutých výsledkov

Počas celého kurzu sme sa snažili otvorene diskutovať o možnostiach nasadenia jednotlivých Six Sigma nástrojov a o význame ich praktického použitia. Účastníci pochopili postavenie a zmysel programu Six Sigma v podniku a vo vzájomnej diskusii a v uvoľnenej atmosfére hľadali odpovede na otázky, ktoré sa postupne vynárali v priebehu kurzu.

Certifikáty odovzdali za IPA Slovakia lektor a garant programu Six Sigma Ing. Peter Kormanec, lektor Six Sigma Ing. Ján Burieta, PhD. a riaditeľ spoločnosti IPA Ing. Roman Bače, PhD.

Obr. 9 Úspešní absolventi Six Sigma Black Belt

V závere pripájame sumár projektov, ktoré boli v rámci kurzu riešené individuálne účastníkmi programu.

 Spoločnosť  Téma
 SPC International  Zvýšenie parametrov linky opráv (zvýšenie Yield a využitie pracovného času operatívneho)
 SPC International  Optimalizácia nákladov na el. energiu a podmienok osvetlenia v rámci podniku
 Power One  Implementácia Visual management v celom podniku
 Power One  Redukcia počtu výrobných buniek a úspora plochy
 Power One  Process design vybraného výrobku
 Power One  Zníženie chýb DPMO v logistickom procese
 Dachser Slovakia  Založenie novej pobočky spoločnosti Dachser
 SMZ  Zvýšenie výkonov na úpravni č.1
 SMZ  Optimalizácia výkonu výrobnej technológie a zníženie energií